Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Parimate Forexi fundamentaalsete indikaatorite selgitus. Osa I

Fundamentaalne analüüs

Kui tehnilise analüüsi kasutajad teevad järeldusi hinnaliikumiste andmete põhjal, siis fundamentaalse analüüsi pooldajad uurivad erinevaid majandusnäitajaid, võrreldes neid omavahel ja nende muutumist ajas.

Artikli osas I tutvustame fundamentaalseid indikaatoreid, aga osas II keskendume teoreetilisele mudelile, mis need kokku seob. Nüüd pikema jututa parimate Forexi fundamentaalsete indikaatorite juurde.

Inflatsioon

Inflatsioon on ringluses oleva raha hulga pidev kasv, mis omakorda kajastub kaupade ja teenuste hinna tõusus. Nii võib öelda, et inflatsioon on üks kõige tähtsamaid Forexi fundamentaalsete indikaatorite hulgas, sest see näitab majanduse tervislikku seisundit.

Oluline on mõista, et tegelikku kontrolli inflatsiooni üle ei ole isegi valitsustel, kes saavad küll seda keskpankade kaudu reguleerida. „Tervisliku inflatsiooni" taseme määratleb iga riik vastavalt oma majanduse vajadustele. Arenenud majandused seavad eesmärgiks umbes 2%, samas kui arengumaades võib see ulatuda 7%-ni ja see ei tekita investorite seas mingit paanikat. Olenevalt sellest, kas tegelik inflatsiooni määr jääb seatud eesmärgist üles- või allapoole, on riigis kas hüperinflatsioon – ringlusesse on paisatud liiga palju raha – või negatiivne inflatsioon, mis tähendab, et raha on liiga vähe. Mõlemal seisundil on võrdselt kahjulikud tagajärjed. Mistahes kõrvalekallet sätestatud inflatsioonimäärast võib käsitleda fundamentaalse indikaatorina.

Inflatsiooni on raske kontrollida, sest eksisteerib nii palju kohti, kust raha võib ilmuda ja sama palju kohti, kuhu kaduda. Tänapäeval ei ole valuutad enam tagatud kaubastandarditega, mis tähendab, et erapangad võivad osalise reservsüsteemi kaudu neid ringlusesse lasta. Samuti ei tunne finantsvarad riigipiire, nii võivad välisriikide institutsioonid hoida suuri summasid, enne kui tekib neile sobiv hetk need tagasi turule lasta. See kõik muudab rahapoliitika kujundajate tegevuse äärmiselt keeruliseks.

Forexil kauplemise kontekstis võib öelda, et mida kõrgem inflatsioonimäär, seda kiiremini langeb valuuta väärtus. Vara muutub investorite silmis ebausaldusväärseks, tulemuseks on nõrk valuuta.

Demo

Intressimäärad

Intressimäärad on lihtsalt kasumi protsent, millega keskpangad laenavad raha välja erapankadele. Intressimäärad on inflatsiooni reguleerimise peamine tööriist. Neid kehtestavad keskpangad, teavitades sellest avalikkust juba varakult ette, et vältida turgudel asjatut segadust.

Kommertspankade laenude intressimäärad käivad käsikäes keskpankade intressimääradega, sest erapangad ei saa raha edasi laenata odavamalt. Nimelt see seos teeb intressimääradest olulise majandusnäitaja ja seega ka peamise Forexi fundamentaalse analüüsi indikaatori.

Hästi reguleeritud ja tasakaalus majanduse korral võivad keskpangad tõsta intressimäärasid, et pidurdada raha laenamist, vähendades sellega inflatsiooni ja „jahutades" majandust. See vähendab tarbijate kulutusi, mis aitab viia kasvu kontrollitavale tasemele. Vastupidises olukorras, kui ringluses ei ole piisavalt raha ning valitsus tahab majandust ergutada, langetatakse intressimäärasid, et muuta raha laenamine ettevõtete ja eraisikute jaoks kergemaks ja odavamaks.

Forexil kaupleja jaoks on intressimäärad parim mitmeotstarbeline fundamentaalne indikaator, sest üldjuhul kaasneb intressimäärade tõusuga valuuta kallinemine selle vähenenud pakkumise tõttu. Ja vastupidi, kui intressimäärasid langetatakse, elavneb laenamine ja valuuta väärtus langeb.

Siin tuleb paarile asjale tähelepanu juhtida. Õppige vahet tegema nominaal- ehk baasintressimääral ja reaalintressimääral. Reaalintressimäär on nominaalintressimäär miinus oodatav inflatsioon. Näiteks 2015. aasta alguses kehtestas Venemaa keskpank rubla intressimääraks 17%, reageerides nii turul valitsevale paanikale. Vaid minutite jooksul langes rubla USA dollari suhtes 200%. Kujutlege seda küünalt! Uus inflatsioonitase oli umbes 16%.

Teiseks, keskpangad saavad teguleerida ainult raha pakkumist, nõudlus selle järele tuleneb aga poliitilisest ja majanduslikust stabiilsusest ning investorite valmidusest kasutada seda valuutat ettearvatava ja usaldusväärse finantsvarana. Stabiilses majanduskeskkonnas on kõrged intressimäärad atraktiivsed investorite jaoks, aga kõrged intressimäärad hüperinflatsiooni tingimustes ahvatlevad vaid spekulante.

SKP

Sisemajanduse koguproduktmõõdab riigis teatud ajavahemikus toodetud kaupade ja teenuste koguväärtust. SKP-d peetakse Forexi jaoks üheks parimaks üldiseks fundamentaalseks majandusnäitajaks. Majandusteooria seisukohalt on see väga lihtne – SKP kasv näitab majanduse kasvu. Samas on SKP seotus inflatsiooni – ja sellest tulenevalt ka valuutaga – vaidlusalune teema.

Majandusloogika kohaselt peab SKP kasvuga (põhimõtteliselt kaupade ja teenuste pakkumise kasvuga) kaasnema nende kaupade ja teenuste kasvav nõudlus. Vastasel juhul on see lihtsalt negatiivne väärtus. Nõudluse kasv eeldab, et tarbijate käsutuses on piisavalt vahendeid. Nii tähendab suurem SKP suuremat rahahulka, mis omakorda tähendab kõrgemat inflatsiooni keskpanga seatud piirides. Forexil kaupleja jaoks on SKP suurenemise või vähenemise asemel olulisem see, kas SKP kasv on kooskõlas muude majandusindikaatoritega, näiteks tarbijahinnaindeksiga, ja kas kasv on prognoositud piirides. Kui see on nii, siis viitab see majanduse ja valuuta tugevusele. Kasvudünaamika erinevus osutab tõenäoliselt väikesele, kuid paisuvale majandusmullile.

Seega, mis on tarbijahinnaindeks?(THI)

Tarbijahinnaindeks mõõdab leibkonna ostukorvi (tooted, teenused, transport, toiduained, tervishoiukulud) maksumuse kaalutud keskmist. Baasväärtus on 100. Näiteks, kui täna maksab ostukorv X USA dollarit, siis on THI 100. Kui kümne aasta pärast maksab see 25% rohkem, siis on indeks liikunud 100-st 125-ni.

See on tähtis fundamentaalne Forex indikaator, sest see aitab mõõta tarbijate ostujõu muutumist inflatsiooni mõjul. Kiire tarbijahinnaindeksi tõus lühikese aja jooksul viitab kõrgele inflatsioonile, aga tarbijahinnaindeksi lühiajaline järsk langus tähendab deflatsiooni.

Tootjahinnaindeks (ToHI)

Tootjahinnaindeks toimib sarnaselt tarbijahinnaindeksiga, kuid mõõdab tootmise kulusid. Usaldusväärsemate tulemuste saamiseks ei hõlma ToHI volatiilseid artikleid nagu energia ja toiduained. Tootmiskulude jälgimine võib aidata hinnata tootmise hindade taset mõjutavaid tegureid, mis omakorda aitab kauplejatel mõista selle võimalikku mõju majandusele.

Tööhõive raportid

Elanikkonna töötuse määr avaldab otsest mõju tarbimisharjumustele ja selle kaudu ka majandusele tervikuna. Töötuse tõusul on negatiivne mõju, sest vähem inimesi saab korrapäraselt palka. Töötus ei saa langeda allateatud taset, mida nimetatakse töötuse koondnäitajaks. Riigiti on see erinev, kuid jääb tavaliselt 2% kuni 6% vahemikku. Suurenevat tööpuudust põhjustab näiteks tootmismahtude vähenemine või ümberkorraldused ettevõtetes, et kohanduda vähenenud nõudlusega.

Tarnejuhtimise Instituut (ISM)

Tarnejuhtimise Instituudi aruanne kajastab uute tellimuste arvu, millega prognoositakse toodangumahtude muutusi majanduses. Seda väljendatakse indeksina 50. Näitaja alla 50 tähendab tööstustoodangu tellimuste arvu vähenemist võrreldes eelmise perioodiga. Kuna pakkumine kujuneb vastavalt nõudlusele, siis viitab tõusev ISM indeks kaupade ja teenuste nõudluse kasvule, mis on majanduse jaoks hea märk.

Jaemüügi aruanne

Jaemüügi aruanded kajastavad otseselt tarbijate ostukäitumist, välja arvatud kulutused tervisele ja haridusele. Elanike majandususaldus peegeldub otseselt nende tarbimisharjumustes.

Tööstustoodangu indeks (IPI)

IPI näitab peamiste majandussektorite – näiteks mäetööstus, töötlev tööstus, kommunaalteenused – toodangu mahtude muutust kuude lõikes. Seda indeksit peetakse vastavate tööstusharude tööhõive, keskmise palga ja üldise sissetulekutaseme heaks näitajaks. Indeksipunktide tõus viitab tervemale majandusele.

Tooraine hinnaindeks

Tooraine hinnaindeks kajastab tooraine – nafta, mineraalsete toodete ja metallide – hindade keskmist muutust. See näitaja on eriti oluline „toorainedollaritele", see tähendab tooraineid eksportivate riikidele nagu Kanada ja Austraalia. Indeksi tõus tähendab hindade tõusu ja ühtlasi suuremat kasumit ekspordilt.

Tooraine hinnaindeksi langus on aga hea uudis nende riikide valuutadele, mis neid tooraineid impordivad.

Kaubavoog ja kaubandusbilanss

Kaubandusbilanss kajastab erinevust koguimpordi ja koguekspordi vahel.. Kui eksport ületab impordi, siis on kaubandusbilanss positiivne. Positiivse kaubandusbilansiga kaasneb valuuta väärtuse tõus, sest välismaised ettevõtted peavad äri ajamiseks rohkem oma valuutat välja andma. See on tähtis Forexil kauplemise fundamentaalne indikaator. Oluline on siiski aru saada näitajate dünaamikast, tuleb võrrelda jooksvat näitajat eelmisega. Isegi kui kaubandusbilanss jääb negatiivseks, aga tõus toimub, siis tähendab see ikka valuuta suuremat nõudlust.

Kaubavoog sarnaneb kaubandusbilansile, kuid siin mõõdetakse välisinvesteeringute kogusissevoo ja koguväljavoo vahet. Põhimõtteliselt tähendab see raha importi ja eksporti. Mida rohkem investorid huvituvad riigi ettevõtlusest, seda suurem on positiivse kaubandusbilansi juures rahvusvaheline kaubavahetus ja seda positiivsem on kaubavoo näitaja. Meepotis on ka tõrvatilk. Liigne kaubavoo positiivne ülekaal pikema aja jooksul võib mulli lõhkema panna. Kaubad ja teenused ei saa kaduda, küll aga raha! Ühel päeval võib börs lihtsalt kokku variseda. Vaadake Hiina börsi krahhi 2015. aasta juulis.

Positiivne kaubavoog tähendab, et raha tuleb rohkem sisse kui välja läheb ning see on märk tugevast majandusest ja selle valuuta suurenenud nõudlusest.

Admiral.Markets

Võlakirjade tootlus

Fundamentaalsete Forexi indikaatorite nimekirja võib lisada ka võlakirjade hinna, tootluse ja võlakirjade tootluse ostu- ja müügihinna vahe.

Kirjeldame selle toimimise põhimõtet. Võlakiri on võlakohustus. Riigivõlakiri on riigi võlakohustus. Kui inimesed, ettevõtted või pangad ostavad riigivõlakirju, siis reaalselt ei osta nad midagi. Pigem laenavad oma raha valitsusele ja saavad vastutasuks vesimärgiga paberi, mis kinnitab nende kuulumist valitsusele.

Valitsused ei ole ainukesed võlakirjade emiteerijad. Ka ettevõtted võivad seda teha, kuid nende võlakirju kutsutakse aktsiateks ja nendega kaubeldakse börsil. Kui majanduses kisub tormiks, siis tavaliselt kaitsevad investorid oma kapitali, viies selle usaldusväärsemate deebitoride juurde. Ja mis võiks olla veel usaldusväärsem kui valitsus? Nii alustavadki investorid valitsuse võlakirjade ostmist. Mida rohkem neid ostetakse, seda kallimaks need muutuvad, kuid oma pöördvõrdelise seose tõttu on nende tootlikkus väiksem. Teist tüüpi riigivõlakirjade investorid eelistavad turvalise varjupaigana riiklikku valuutat. Kui jälgida riigivõlakirjade oksjonihindu 10 aasta jooksul ja need on tõusnud, siis võib see osutada valuuta tugevusele.

Võlakirjade kursivahe, mis näitab võlakirjade tootlikkuse erinevust kahes erinevas riigis, on Forexil kauplemise fundamentaalne indikaator, mis selgitab, et suurema võlakirjade tootlikkusega valuutal on kõrgem väärtus võrreldes vastasvaluutaga. Jätke meelde, püüdke alati ühendada paaris tugevam ja nõrgem valuuta.

Enne liikumist järgmise peatüki juurde, pakume veidi mõtteainet. Nii SKP, inflatsioonimäärade kui teiste fundamentaalsete indikaatorite puhul ei ole nii oluline, kui palju need erinevad eelmisest näitajast, vaid see, kui palju need erinevad oodatud näitajast. Kõrvalekalle prognoosist võib viidata analüütikute ebapädevusele ja pakkuda nutikale omaette toimetavale Forexi analüütikule häid kauplemisvõimalusi.


Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.