Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Parimate Forexi fundamentaalsete indikaatorite selgitus. Osa II

Fundamentaalne analüüs

Jätkame osaga II, mis keskendub pikaajaliste valuutakauplejate poolt kasutatavatele majandusteooriatele.

Turuga seotud makromajanduslikud teooriad keerlevad pariteedi kontseptsiooni ümber. Pariteet on valuutade selline vahetuskurss, mis võrdsustab erinevate valuutade ostujõu.Forexi fundamentaalsete indikaatorite juures tähendab pariteet samade majandusnäitajate samaväärsust erinevates riikides. Kui pariteeti ei ole, siis valuutakursid kohandavad end vastavalt, et seda ebavõrdsust kompenseerida, kuid see toimub järk-järgult. Selle kohandumise ajal tekibki kauplemisvõimalus, seega võib erinevuse suund ise osutuda Forexi fundamentaalse analüüsi indikaatoriks.

Ostujõu pariteet (OJP)

Ostujõu pariteet on üks parimaid fundamentaalseid indikaatoreid Forexil. Seda kasutatakse majandusteooria komponendina ja tehnikana, mis aitab kindlaks määrata valuutade „tõelise" väärtuse.

Idee põhineb ühe hinna seadusel. See tähendab, kui eeldame, et puuduvad vahetuskulud ja ametlikud kaubandustõkked, siis on sarnastel kaupadel kogu maailmas sama hind. OJP võimaldab kauplejatel hinnata vahetuskursse, millega oleks võimalik osta sama kogus kaupa nendes riikides. Kuna OJP võimaldab jälgida kaupade hinna muutumist, siis annab see meile teada ka „tegelikud" inflatsiooni määrad, mis võrdub valuuta kallinemise või odavnemise protsendiga.

Ostujõu pariteeti saab kasutada riikide majandusliku seisundi võrdlemiseks. Aastast ajavahemikku jälgides märkame, et vahetuskursid liiguvad enamasti samas joones oodatava OJP määraga.

Seda indikaatorit võib veel kasutada muude majandusandmete, näiteks SKP või sissetuleku, kohandamiseks, sest see aitab tasandada valuutakursi erinevused ning annab majanduse olukorrast selgema pildi.

Intressimäära pariteet (IRP)

Intressimäära pariteet on eelmisega põhimõtteliselt samame, ainult kaupade asemel uurime finantsvarade soetamist. Teoreetiliselt peaks need andma pärast intressimäärade korrigeerimist sama tulemi kõikides riikides. Kui see ei ole sama, siis tuleb korrigeerida valuutakurssi. See diferentsiaal on pikaajalise kaupleja jaoks üks kasulikumaid Forexil kauplemise fundamentaalsete indikaatorite seas.

Intressimäära pariteedi eelduseks on, et a) kapital liigub vabalt ja investorid saavad hõlpsasti vahetada nii kodu- kui välismaiseid varasid; b) riski ja likviidsuse abil saab varasid üksteisega asendada. Kui need punktid on täidetud, siis on loogiline arvata, et investorid hoiavad oma vara seal, kus see teenib suuremat tulu. Nagu teame, hoiavad investorid oma vara erinevates riikides, ja kui nende sissetulekud erinevad, siis tekib valuutakurssides erinevus. Ideaaljuhul peaks dollari tulusus dollari-investeeringult olema võrdne dollari tulususega euro-investeeringult.

Rahvusvaheline Fisheri efekt (IFE)

Rahvusvaheline Fisheri efekt on majandusteooria, mille kohaselt oodatav muutus kahe riigi valuutade vahetuskursis on ligikaudu võrdne nende riikide nominaalintressimäärade erinevusega samal ajavahemikul.

Forexi fundamentaalse indikaatori kontekstis selgitatuna toimib IFE järgmiselt: kui kõrgemad intressimäärad tähendavat kõrgemaid inflatsioonimäärasid, siis tugevneb madalama intressimääraga riigi valuuta kõrgema intressimääraga riigi valuuta suhtes. Pange tähele, et kuigi IFE kasutab mõistlikku loogikat, ei saa selle abil hinnata teiste tegurite mõju valuutade vahetuskursile.

Edasijõudnud kauplejad

Maksebilansi teooria (BOP)

Maksebilanss, tuntud ka rahvusvaheliste maksete bilansina, on teatud ajavahemikus välisriikidele tasutud ja välisriikidelt laekunud maksete suhe. See hõlmab kaubavahetust, teenuseid, sissetulekuid, kingitusi ning finantsnõudeid ja –kohustusi kõigi teiste maailma riikide suhtes.

Maksebilanss koosneb kolmest kontost. Esiteks, jooksevkonto on kaubandusbilansi saldo (eksport miinus import), ressursitulu (kasum välisinvesteeringutelt miinus maksed välisinvestoritele) ja raha ülekanded. Teiseks, kapitalikonto, milles kajastatakse välisvarade omandi netomuutus. Kolmandaks, reservvarade konto, mis näitab ressursse, millega tagatakse kapitali tasakaal, oma loomult on see bilanss.

Maksebilansil on Forexi fundamentaalse indikaatorina eriline tähtsus, sest see võimaldab majandusteadlastel mõõta kindlatele majanduseesmärkidele suunatud majanduspoliitikate tulemuslikkust. Näiteks võib riik hoida oma valuuta vahetuskursi kunstlikult madalal, et stimuleerida eksporti või vastupidi, ajada poliitikat, mis toob riiki rohkem välisinvesteeringuid.

Kokkuvõttes, nii kaubandusbilansi konto puudujääk kui ülejääk võivad olla abiks vahetuskursi suuna prognoosimisel. Kui riik majandab defitsiidis, siis kaldub valuuta väärtus selle tasakaalustamiseks langema. Sama on lugu, kui riik majandab ülejäägiga, siis hakkab riigi valuuta väärtus tõusma, et saavutada jälle tasakaal.

Varade turu mudel

Varade turu mudel keskendub maksebilansi rahavoo elementidele. Selle kohaselt oleneb valuuta väärtus kapitali sissevoolust riiki, eesmärgiga soetada aktsiaid või võlakirju.

Varade turu mudelit võib vaadelda täiesti eraldiseisva Forexil kauplemise fundamentaalse indikaatorina, sest finantsvarade tormiline kasv on suhteliselt hiline nähtus. Tänapäeval liigub riikide vahel oluliselt rohkem raha ja seda pigem finantsvara vormis, mitte kaupade ja teenustena, mis muudab maksebilansi kapitalikonto mahu suuremaks kui jooksevkonto.

Kui riigis võib täheldada investeerimiskapitali suuremat sissevoolu, siis peaks see suurendama nõudlust vastava valuuta järele, mis omakorda viib selle kallinemisele. Ja veel, varade hinnad ja varade turu mudel ei sõltu ainult finantsvarade jooksvast soetamisest ja hoidmisest, vaid ka investorite oodatavast käitumisest tulevikus.

Nagu mainisime ka artikli I osas, hoitakse tänapäeval suuri koguseid finantsvarasid kogu maailmas. Kui muutuvad kapitali omanikke puudutavad majandustingimused, siis võib suur hulk erinevate finantsvarade kujul hoitavat kapitali ümber jaotuda, kõigutades nii selle riigi valuutakurssi, kus neid hoiti, kui ka selle riigi valuutakurssi, kuhu kapital üle viidi. Siin on sobilik meenutada, et intressimäärad on Forex turul kõige mõjusam faktor.

Reaalintressimäära erinevuse mudel

Reaalintressimäärad võrduvad nominaalintressimääradega miinus oodatav inflatsioon. Reaalintressimäära erinevuse mudel lihtsalt eeldab, et investorid, keda meelitab suurem tulusus oma investeeringutelt, liigutavad vastavalt oma varasid, kui investeerimisriskid on mõistlikul tasemel.

Forexi fundamentaalse indikaatori vaatepunktist on kõrgem reaalintressimäär, sõltumata sellest, kas see on tingitud kõrgest nominaalintressimäärast või madalast inflatsioonist, välisinvesteeringute jaoks roheline tuli ja see toob kaasa kohaliku valuuta suurenenud nõudluse.

Reaalne konto

Monetaristlik mudel

Monetaristlik mudel väidab, et valuuta väärtus oleneb rahapakkumisest, sissetuleku tasemetest, intressimääradest ja inflatsiooni tasemest. See on hübriid raha hulga teooriast (rahapakkumise suurenemisega tõuseb vastavalt hinnatase) ja ostujõu pariteedist (hinnataseme tõus viib intressimäärade tõusule), mis mõlemad järgivad proportsionaalsuse reeglit.

Stabiilse rahapoliitika perioodil valuuta väärtus tõuseb. See tähendab, et rahapakkumine, intressimäärad ja inflatsioon jäävad kehtestatud piiridesse ning sissetulekute tase tõuseb. Valuuta väärtus langeb, kui rahapoliitika on ebastabiilne ja poliitikute otsused ei ole järjekindlad.

Monetaristlikul mudelil on kaks variatsiooni: paindlik ja range. Paindliku mudeli järgi muutub ostujõu pariteet pidevalt ja koheselt – niipea kui muutuvad rahapakkumine, inflatsioon või intressimäärad, järgnevad neile kohe ka kaupade ja teenuste hinnad. Samas näitavad empiirilised andmed, et kuigi rahapakkumine, inflatsioon või intressimäärad võivad kiiresti muutuda, käib ettevõtlus siiski oma äritsüklite järgi. See tähendab, et nad vajavad aega oma hindade kohandamiseks, mis tekitab turul viivituse. Siin tulebki mängu range mudel seisukohaga, et kaupade ja teenuste hinnad on lühiajaliselt püsivad ja kohanduvad fundamentaalsete muutustega järk-järgult.

Monetaristliku mudeli ägedaim kriitika tuleneb mudeli võimetusest hinnata investeerimiskapitali sisse- ja väljavoolu, nagu ka Fisheri efekti puhul. Nagu me teame, kaalub investeeringute maht sageli üles valuuta mõjust tingitud muutused kaupade ja teenuste hindades. Sellele vaatamata on monetaristliku mudeli teooria tähtis fundamentaalne Forexi indikaator, mida saab kasutada nende majanduste valuutade hindamiseks, mida välisinvesteeringud riikliku poliitika piirangute tõttu vähem mõjutavad.

Kokkuvõte

Majandus on empiiriline teadus – seal ei ole kontrollitud eksperimente. Iga päevaga laekub üha uusi andmeid, sest globaalne majanduskeskkond muutub pidevalt keerukamaks. Soov leida ja määratleda mustreid ning nende muutumise alusel teooriaid välja töötada on loomulik, sest nii on võimalik toimuvat mõista. Kuid Forexil kauplejana on oluline meeles pidada järgmist asjaolu – see, et mingi teooria või muster toimib täna, ei tähenda veel, et see töötab ka tulevikus. Kerkivad esile uued andmed ja korrelatsioonid, mis vajavad omakorda selgitusi. Forex turg on pidevas muutumises, seega on äärmiselt vajalik osata kasutada neid Forex turu fundamentaalseid indikaatoreid, et muutustest aru saada siis, kui need aset leiavad.


Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.